Mi 15.5.19
Ton Satz

Oh Captain! My Captain

Ein Abend über Walt Whitman mit Thomas Hampson